Mateóc, 2019. 09. 29. vasárnap

2020.11.23.

Címke: Lorx , Scholtz , Soltisz , Hőncz , Raab , Brósz , Alexy

Szepességiek 3. lőcsei találkozója, 2019. szept.27-29

Mateóc 2019 09.29. vasárnap


Mateóc 2019 09.29. vasárnap

Mateoc 2019 09.29. vasárnap

 

A 2019 09. 27-29. szepesi találkozó utolsó napján az előre tervezett program helyett Mateocra (jelenleg Poprádhoz tartozik) mentünk Adda Ágnessel és a feleségemmel együtt. A látogatást előre megterveztük, Astrid elintézte, hogy az istentisztelet után a lelkésznővel ( Mgr. Maťová ( Matyová) Janka ), és két presbiteri taggal beszélgethettünk az egyik egy idősebb hölgy,  aki a felügyelő asszony: Cibakova Elisabet. Nagy örömünkre Astridhoz hasonlóan rengeteg információt tudott , szintén cipszer származású és anyanyelvi szinten beszéli a  német nyelvet Ő is ismerte Astridot és Wieland Annát, akit később Poprádon meglátogattunk. Poprádon jót mulatunk egy 100 éves általam idézettként írt magyarnyelvű szöveg fordításán melyet Anna néni csinált Astrid kérésére. A fő kérdés az volt, hogy a lényeget írja vagy a szöveg, hü, fordítást.  Igy az általam nem egészen átgondolt idézeteket melyben régies magyar szövegek voltak, gordiuszi csomóhoz hasonlóan egyszerűen lerövidítette csak a lényegre összpontosítva. Anna néni humora és temperamentuma lenyűgöző.

 

 

Mateoc rövid leírását Ludwig Emil: Rejtőzködő Magyarország 765. írásából citálom: Mateoc városi rangú helység egyetlen régi építménye a 13. századi templom. Mateóc (Matejovce, Matzdorf) első ízben 1275 és 1279 között szerepelt összeírásban „villa Mathey” alakban. A helynév a Máté személynév átvétele. Mateóc is egyike volt a Zsigmond király által 1412-ben Lengyelországnak elzálogosított 16 szepesi városnak, melyeknek élete csaknem háromszáz évig – Krúdyval szólva – mély álomba merült.

 

Szent István templom

Egyházának Szent István király titulusa bizonyosan középkori. Sajnos ide nem volt időnk bemenni.

 Az evangélikus templom II. József türelmi rendelete idején épült 1784-85 ben barokk stílusú görög kereszt alapú torony nélküli templom. Gyönyörűen fel van újítva (100 évenként renoválták:1885, 1985 az 1990-es években. Az orgonáját poprádi mester és családja készítette. Bécsben és Budapesten is volt ugyan ilyen építésű orgona, de ezek nem működtek és a mateoci orgona segítségével javították meg tudtuk meg a presbiter asszonytól. Az Istentiszteleten rajtunk kívül összesen négyen vettek részt. Körülbelül 100 regisztrált evangélikus van, és ebből 20-an fizetnek egyházfentartási adót. A látogatás apropója az volt, hogy a családom több tagja, rokona itt élt és az itteni temetőben nyugszanak. Az egyik ükapám Soltész András itt szolgált (1825-1869) és tanított. A templom bejáratánál van egy tabló ahol az ott szolgált lelkészek és felügyelők szerepelnek 1548-tól 1931-ig. Sokuknak a fényképe is ott van. Üknagyanyám családja (Raab) több nemzedéken át szerepel különböző templomi tisztségekben a tablón. A Scholtz, Hőncz család is több lelkészt és felügyelőt adott Mateócnak. Számomra érdekes volt megfigyelni, hogy több nemzedéken keresztül szoros rokoni kapcsolat volt a mateoci cipszerek között. mely nem csak a templomban kifüggesztett emléktáblából, de a temetőben megmaradt sirfeliratokból is kiderült.

.

                                                            Evangélikus templom

A templom belsejéről néhány kép:

 

 

A temetőt is meglátogattuk ahol sok rokon család sírját találtuk, Raab, Höncz, Scholtz család és az Alexys család. A Scholtz család alapította a mateoci lókefe, edény és zománcozott edény gyárakat.

 

 

     

 

    A temető látogatással összekötve megkerestük a lelkészlakot ahol több nemzedék lelkészei laktak. Az evangélikus templommel szemben van a német iskola régi ampir épülete . Ez az épűlet az evengélikus gyülekezethez tartozik és  most belső részleges felújitás alatt van ,nagyon szép nagy boltíves terem készült el ottjártunkor. 

 

***

Ide csatolom  a lelkésznőtől kapott, a mateóci evangélikus gyülekezetről és templomról szóló szlovák nyelvű leírás magyar fordítását, melyet Adda Ágnes készített:


 A mateóci ág.hitv.evangélikus egyház története


  Magyarországon már 1518 vége felé ismert volt Luther Márton 1517. október 31.-iki fellépése a Tetzel János által búcsú cédulák árusítása ellen, amikor 95 tételét a Wittenbergi templom kapujára szegezte ki.
 A túlnyomóan német Szepesség lett az evangélikus vallás egyik bölcsője. A talajt a reformáció részére a huszita csapatok készítették elő, melyek Szepességen a 15.-ik században tevékenykedtek. A reformáció eszméinek terjedését Szepességen a német városokkal való megnövekedett kereskedelem segítette elő, és azok a diákok, akik tanulmányaikat például Wittenbergben folytatták.
 A mateóci evangélikus egyház kezdete nem egészen egyértelmű. Ivan Chalupecký történész a "Poprád történelme" c. művében úgy véli, hogy Peter Suchini-t  kell az első evangélikus lelkészként számon tartani, aki 1573-ban itt tevékenykedett. A Szlovákia evangélikus enciklopédiája szerint Suchini az 1548-1573 (1576?)  években Mateócon működött, de Tadeusz Trajdos, lengyel történész a "Reformacja a interreformacja na Spiszu" c. tanulmányában azt írta, hogy Mateócon a reformáció 1551-ben kezdődött és az első lelkész Sixtus de Bothizy...  volt. További lelkészek az ellenreformációig - 1674-ig a következők voltak: Servác Botzdorfer, Tóbiás Weisz, József Hortensius. Nagyon jelentős volt Izaiás Pilárik (Mateócon 1646-1661), aki egyházi író is volt és tanító. Továbbá Kristóf Klesch, akit kitűnő barokk írónak tartanak. 124 nyomtatott műve ismert. A következő lelkész Filip Heutch volt (Mateócon 1661-1670). 
1674-ben május 3. -10. között elvették az evangélikusoktól a templomokat és elkobozták a vagyonukat. Valamennyi lengyel és német elmenekült. Július 10.-én a híveik kíséretében elhagyták városaikat a poprádi terület lelkészei. Útjuk Szepesbélára és Gnézdába (Hniezde) vezetett és onnan tutajon Lengyelországba. Távozásukkor a komiszárok a lublói várban ezekkel a szavakkal kísérték őket: "Tudjuk, hogy az urak ártatlanok, de most nem lehet másként." Akkoriban ment el Mateócról Krisztián Langsfeld (Mateócon 1670-1674), akit 1674-ben a feleségével és gyerekeivel száműztek Sziléziába. 1682-ben visszatért Mateócra, de rövidesen szolgálati helyet változtatott és Pálmafalvába (Harichovce) ment, ott is halt meg.
1786 május 14.-étől 1827-ig Johann Scholtz volt Mateóc evangélikus papja és történésze. (Az ő unokája volt Johann Emil Scholtz, Mateóc és Magyarország egyik legismertebb vállalkozója és konstruktőre). Johann Scholtz öt kéziratos kötetben gyűjtötte össze a szepesi reformáció történelmi forrásait 1817-ig, két kötetben a 24 szepesi városok közössége evang. papjai életrajzát írta meg, 1801-ben a mateóci Familienbuchot készítette. Sajnos a kéziratokat nem adták ki és valószínűleg elvesztek. Az ő legnagyobb műve az evangélikus templom építése volt, melynek alapkövét 1786. május 29. tették le. A türelmi időben épült torony nélküli templom 16 hónap alatt készült el, és 1787. okt.4. szentelték fel. Az orgonát 1823-ban Friedrich Deutschann orgonamester építette. 
 1887-ben és 1987-ben a templomot építése 100. és 200. évfordulóján renoválták.
 Nagyon bonyolult időszakot élt meg Gusztáv E. Fábry lelkész (Mateócon 1931-1957. nov. 15.).  1937-ben érdemeket szerzett a templom felújításánál. A második világháború befejezése után a Mateócon többségben lévő német lakosságot kilakoltatták. Fábry önként elismerte a Szlovák evangélikus egyház fennhatóságát és az istentiszteleteket szlovák nyelven végezte. Mateóc a Szepesi seniorátushoz tartozó eredetileg 32 német evangélikus egyházközség közül a 11 elszlovákosodott közé tartozott. Mateócon működött az 1962-1968 években id. ThDr. Július Filo, a Keleti Evangélikus Egyházkerület püspöke, teológus, filozófus, pedagógus, újságíró és író.  Az 1968-1991 években Mateócon működött Ľudmila Veselá lelkésznő. 1987-ben ő szervezte a templom felépítése 200 évi évfordulója alkalmából a felújítását. 1991-1993 itt ténykedett Branislav Matejka - csorbai lelkész,  1994-1997 Mgr. Jozef Vereščák, 1997 okt.1. től-2009-ig Viliam Solárik.  2001-ben a mateóci gyülekezet 150 lélekből állt, ebből 90 Mateócon és 60 a nagyszalóki fíliában. Az istentiszteleteket minden vasárnap megtartották a hónap 4. vasárnapja kivételével. Solárik lelkészt Michael Findra és Vladimír Maťaš helyettesítette a nagyszalóki gyülekezetből. Mgr. Jozef Vereščák lelkész helyettesítése után 2009 augusztusától jött  Mgr. Daniela Kissová lelkésznő, az ő távozása után a gyülekezetet Michal Findra lelkész adminisztrálta Poprádról és 2017 februárjától Mgr. Janka Maťová itt a helyettesítő lelkésznő.  (Irta: PhDr. Zuzana Kollárová,  Eperjesi Állami Levéltár, Poprádi részlege)

Mateóc közvetlen szomszédságában a Poprád folyó túloldalán van Mühlenbach (Malompatak, Mlynica).  A községet a XIII. század első felében szász telepesek alapították, a szepesi szász autonómiához tartozott. Elsőként vált protestáns vallásúvá a Szepességen. Van egy XIII századi katolikus temploma és a benne lévő szárnyasoltárt valószínűleg Lőcsei Pál mester alkotása. Evangélikus temploma majdnem egyidős a mateócival (1830), stílusa is klasszicista. Itt volt evangélikus lelkész Soltisz András, (Munkája: Gedächtniss-Rede auf den wail. Herrn Grafen Carl Csáky des löbl. Zipser Comitates Erb und Obergespann am 22. Febr. 1846. Leutschau. Petrik Bibliogr. )

Lorx Ádám

   
VISSZA

Képek


Soltisz András, ág.h. ev. lelkész Mühlenbachon (Szepesm.) Mateóci evangélikus templom Mateóci Szent István templom Anna néni otthonában

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom