Dr.Guhr Mihály és a Szontagh doktorok

2023.12.31.

Címke: Szontagh , Guhr

Mgr. Pavel Kušnír, evangélikus lelkész: 
„A név, melyet viselsz”

in: Tatransky Dvojtyzdenník, 2023.XI.23., 24/XXXIV, 11.o. 
Rovat: Napísali ste nám / Infoservis


A név, melyet viselsz

2023. október 15-én, vasárnap Újtátrafüreden ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartottak, amelyen Jozef Štefaňák polgármester és felesége is részt vett, és amelyen mindenekelőtt Dr.Guhr Mihály (1873-1933) életét és munkásságát méltatták. Áldott befejezése volt ez a Dr. Guhr-évnek, amely 2023. március 17-én kezdődött Nagyszalókon, ahol 150 évvel ezelőtt született ez a kiváló, testet-lelket gyógyító orvos. Ivica Pjateková, a gyülekezet felügyelője nagyon szívélyesen köszöntötte az istentisztelet résztvevőit, amelyen Peter Mihoč, az eperjesi Keleti Evangélikus Egyházkerület püspöke prédikált.  Nagyon érdekes és figyelemre méltó bibliai igét választott: "Akkor a föld minden népe látni fogja, hogy az Úr nevét viseled, és félni fognak tőled". (5Móz 28,10) A szövegválasztás első hallásra nagyon szokatlannak tűnt. A prédikációban aztán nagyon érdekes magyarázatot és a jelenre vonatkozó példabeszédet hallottunk, amiért hálás voltam, és az istentisztelet végén őszinte köszönetet mondtam Püspök úrnak. Isten Igéjének üzenetében a névvel foglalkozott, vagyis Izrael állam nevével, amely megbecsülést és tiszteletet, de sok gyűlöletet is vált ki a mai világban. Mindezt szinte élőben látjuk a televízió képernyőjén. Egyetlen név tiszteletét vagy elismerését sem lehet erőszakkal kikényszeríteni, még óriásplakátokkal sem elérni. A mi politikusaink például előszeretettel próbálkoznak ezzel, de tudjuk, hogy gyakran milyen eredménnyel. 

Ahogy maga a bibliai szövegünk is mondja, a jó nevet észre lehet venni, és meg lehet látni. Vannak olyan politikusok, akiknek nevét egyáltalán nem tisztelik. Valódi hírnevet csak odaadással, erőfeszítéssel és önzetlen szolgálattal lehet kiérdemelni. Olyan odaszánással - ahogy ezt a tátraszéplaki Guhr doktornál láttuk. Aki elsősorban mások javáért, hasznáért és főleg egészségéért küzdött. Kemény munkával és hangyaszorgalommal szerzett hírnevet. A hírnév nála nem volt öncélú, és nem ez volt a végső célja. A célja mindenekelőtt a kulturális, társadalmi és szakmai élet számos területén végzett önzetlen szolgálat volt. 

 Néhány gondolatot idézzünk fel a Keleti Egyházkerület püspökének prédikációjából. Albert Schweitzer Nobel-díjas orvos, aki az afrikai Lambarénéban leprásokat gyógyított, ezt mondta: "Azok az igazán boldog emberek, akik azt keresték, hogyan szolgálatnak másokat - és ezt az utat meg is találták".

Ez nemcsak Guhr Mihályra, hanem a két Szontagh orvosra is érvényes, akiknek szintén ebben az évben volt kerek évfordulójuk: idősebb Szontagh Miklósra, aki 2023. aug. 11-én 180 éve született (1843. aug. 11.-1899. dec. 2.), és az ifjabb Szontagh Miklósra, aki 2023. júl. 25-én 60 éve halt meg (1882. aug. 10.-1963. júl. 25.).  Ahogy Tátraszéplak szellemiségét a Guhr név, úgy Újtátrafüredét a Szontagh név fémjelzi. A két Szontagh nélkül Újtátrafüred valószínűleg nem jött volna létre, és ma már nem is létezne. 
Magam már évek óta foglalkozom munkásságukkal és előadásokat tartok róluk. A múlt ismeretében sokan mondják nekem, hogy sokkal jobban értik ezt a Nagyszalóki csúcs alatti helyet, mint korábban. És ez a történelemnek köszönhető. Cicero mondta régen: "A történelem az élet tanítómestere." Nem könnyen született ez a gyógyszanatórium itt Újtátrafüreden. De éltek itt olyan emberek, akik egyéni érdekeikkel szemben is vállalták a nehézségeket, ezért megérdemlik a figyelmünket és tiszteletünket. Ha a könnyebb utat választják, már rég elfeledkeztünk volna róluk. Ez példa mindannyiunk számára és nevüket megőrizte a történelem. Idősebb Szontagh, miután megérkezett Tátrafüredre (Schmecks), látva a helyi fürdők nyomorúságos helyzetét, még az is eszébe jutott, hogy kicsomagolja-e a koffereit, ahogy azt Alsókubinban élő szüleinek írta.  Ki tudja, hogyan alakult volna legrégebbi településünk története, ha végül tényleg visszafordul. Ő mégis maradt, és ennek köszönhető Újtátrafüred létrejötte.  Ifjabb Szontagh Miklós vagyonának 1948-as elkobzása ellenére Szlovákiában maradt, ráadásul felesége, Maria Frapporti olasz hercegnő visszament az olaszországi Meranoba, ami tovább nehezítette az apja által alapított szanatórium főorvosának életét. Élettörténete emlékeztet Winter Lajoséra (1870-1968), aki a pöstyéni fürdőt tette világhírűvé, és akit minden diktatórikus rendszer üldözött. 
 
Nem feledkeztünk meg Jiří Wolker (1900-1924) cseh költőről sem, aki Guhr doktor egyik leghíresebb páciense volt, és akit 100 évvel ezelőtt Tátraszéplakon kezeltek. Édesanyja, 1923 utolsó napján, a már súlyos állapotban levő fiát hazavitte Prostějovba, ahol az alig 24 évet élt költő pár nappal később, 1924. január 3-án, élete virágkorában tbc-ben elhunyt.
 
Tátraszéplaknak, amelyet eredetileg Westerheim ("Weszterovo") néven emlegettek, Dr. Guhr Mihály alapozta meg a hírnevét. PhDr. Zuzana Kollárová, a szepesszombati Állami Levéltár igazgatója előadásában többek között ezt a történetet mesélte el nekünk Guhr gyermekkorából. Történt, hogy Késmárkon egy fiú kővel dobta meg a zsinagóga ablakát. A gyanú Guhr Miska diákra terelődött. A rabbi behívta az összes fiút, és elkezdte őket kihallgatni. Amikor felszólította Mihályt, hogy mutatkozzon be, a rabbi azt mondta: "Ismerem az apádat, te nem lehettél, te jó nevelést kaptál!" Ez a történet utal arra, amit Peter Mihoč püspök prédikációjában kiemelt: "A név, amit viselsz, sok mindenre kötelez". Guhr Mihályra sok mindenben hatott a nála 30 évvel idősebb id.Szontagh Miklós. Éppen 150 évvel ezelőtt, 1873-ban érkezett id. Szontagh fürdőorvosként Ótátrafüredre, és ugyanebben az évben született Guhr Mihály Nagyszalókon. Mindkét név egyet jelentett a minőségi és elkötelezett szolgáltatással. Talán érdemes elgondolkodtunk, hogy milyen nevet viselünk?

 Október közepén a Nagyszalóki-csúcs alatt áldott és fontos találkozón emlékeztünk meg Ótátrafüred alapításának 230. évfordulójáról.  A település létrejöttekor ott volt Mauksch Tamás (Thomas Mauksch, 1749—1832) is, a Magas-Tátra elfeledett természettudósa, nagyszalóki evangélikus lelkész.

Evangélikus értelmiségünk és arisztokráciánk (nemességünk) származásukkal és nemes gondolkodásukkal nagymértékben és már a kezdetektől fogva gazdagították és jelentős mértékben fémjelezték környezetüket. Noha nem vagyunk nemesek, de folytathatjuk munkásságukat - megnemesítve örökségüket a jelen és a jövő érdekében, ugyancsak nemes gondolkodással, és szavakkal. E nemes lelkű emberekre utal a bibliai ige: /a szlovák eredeti tükörfordításával/ "A nemes lélek nyelve az élet fája, de a fordítottja lelki romlást okoz" (Péld.15,4).  Ha nem ismerjük a múltunkat, nem értjük meg sem a jelent, sem a jövőt. Ezt indokolja a következő gondolat is: "Aki nem ismeri a történelmet, nem tud semmit. Olyan falevél, mely nem tudja magáról, hogy a fa része. " (M. Crichton)

Az istentisztelet után, a szomszédos gyülekezeti teremben a résztvevők közös frissítőben részesültek, amelyről MUDr. Eleonóra Kovalčíková, a tátraszéplaki Guhr Szanatórium igazgatója gondoskodott, aki sokat tett azért, hogy a minőségi garanciát jelentő Guhr név (!) már 20 évvel ezelőtt hivatalosan is visszakerült a szanatórium nevébe. A közös ebéd során számos olyan régi vendég köszöntötte a megjelenteket, akik nagy örömmel térnek vissza hozzánk a Magas-Tátrába, és egyházközségünkben találták meg második vagy akár alternatív lelki otthonukat. Közös szerény ajándékunk pedig az említett évfordulók alkalmából az 1887-ben épült Szontagh-templom felújított homlokzata. Ez a legkevesebb, amit 2023-ban megtehetünk értük, hálából azért a munkáért, amit értünk tettek. Mindazoknak, akik ebben a projektben támogattak bennünket, testvéri szeretetben köszönetet mondunk, a Szentírás szavaival adunk hálát: "mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.". (2Kor 9,7)

(A dr.Szontagh-díjat a Tátra érdekében végzett munkásság alapján adományozzák. Emléktábla tünteti fel a 2005 óta díjazottak nevét: P.Kušnír evangélikus lelkész, a cikk eredeti szerzője 2014-ben részesült az elismerésben)


A cikk szlovák eredetije: 
https://www.vysoketatry.sk/download_file_f.php?id=1950954 

Fordította: Adda Ágnes és Hollóházy Ildikó
Lektorálta, jegyzetekkel, illusztrációkkal ellátta: Czenthe Miklós

További irodalom: 

Nagy Árpád: 140 éve született ifj. dr. Guhr Mihály. A 2013-ban készült cikk az interneten érhető el: 
https://www.magas-tatra.info/2013/03/140-eve-szuletett-ifj-dr-guhr-mihaly.html

Bruckner Éva: GUHR MIHÁLY AZ ORVOS, A SPORTEMBER ÉS A POLIHISZTOR (1873-1933):
In: ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2019
http://real-j.mtak.hu/13936/1/Orvostorteneti%20Kozlemenyek%202019.pdf
(A cikk a megadott link alapján behozott Orvostörténeti Közlemények  2019-es számnak 99.oldalától a 121.oldalig tart.)

 

Képek


dr.Guhr Mihály főorvos, a tátrai sísport és a hegymászás támogatója A tátraszéplaki Guhr-szanatórium 1916-is képeslapon. 1907-ban épült, később Jiŕi Wolker nevét vette föl, de 2003-tól újra Guhr nevét viseli Az újtátrafüredi evangélikus templom (a fehér vagy Szontágh-templomnak is nevezik, 1887-ben épült, homlokzatát nemrég újították fel) Az újtátrafüredi evangélikus templom belseje Az újtátrafüredi evangélikus templom Szontágh-kriptája, az alapító Szontághoknak emléktáblát állítottak A dr.Szontagh-díjat a Tátra érdekében végzett munkásság alapján adományozzák. Ezen emléktábla tünteti fel a 2005 óta díjazottak nevét: P.Kušnír evangélikus lelkész 2014-ben részesült az elismerésben

Arcképcsarnok
Jeles személyiségek
Visszaemlékezések, archív felvételek
Emlékhelyek és sírjegyzékek
Szepesi estek és hazai események
Szepességi látogatások


hirdetés helye


 

Szepesi Ház /
Zipser Haus /
Spišsky Dom